Groenemorgen - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie binnen deze website persoonsgegevens verwerkt worden.

Groenemorgen voorbeeld 1
Publicatiedatum: 10 november 2022

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente Hoogeveen?

De gemeente Hoogeveen (eigenaar van deze website) houdt een verwerkingsregister bij waarin u kunt lezen welke persoonsgegevens wij verwerken. Het verwerkingsregister van de gemeente Hoogeveen komt zo spoedig mogelijk beschikbaar. In het verwerkingsregister is vastgelegd:

  • Welke persoonsgegevens wij verwerken
  • Waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken
  • Op grond waarvan wij deze persoonsgegevens mogen verwerken
  • Welk bestuursorgaan binnen de gemeente daarvoor verantwoordelijk is
  • Of wij persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen
  • Waar mogelijk: wat de bewaar- en vernietigingstermijnen zijn
  • Of de persoonsgegevens geëxporteerd, opgeslagen of toegankelijk gemaakt worden buiten de Europese Unie

Onze beloftes

1. Rechtmatigheid en behoorlijkheid

Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens de wet.

2. Transparantie

Het moet voor u duidelijk zijn hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De gemeente informeert u eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op de aanvraagformulieren vermeld welke gegevens zonder toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden. U wordt niet nogmaals geïnformeerd als u al weet dat de gemeente persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt en voor welk doel.

3. Grondslag en doelbinding

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt en voor een doel dat van te voren is bepaald en omschreven. De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In een aantal gevallen gebruiken wij persoonsgegevens ook voor doelen die daarmee samenhangen (bijvoorbeeld om ons beleid te verbeteren), maar hier is alleen sprake van voor zover de wet dat toestaat.

4. Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om bijvoorbeeld gemeentelijke taken uit te voeren of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.

5. Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente Hoogeveen zorgt voor een passende beveiliging om te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u aanwijzingen van misbruik heeft, kunt u contact opnemen via info@hoogeveen.nl of via telefoonnummer 14 0528.

6. Delen van gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat persoonsgegevens gedeeld worden. We delen deze gegevens niet zonder de expliciete toestemming van betrokkene of zonder een wettelijke grondslag. Voordat wij persoonsgegevens delen met externe partijen maken wij afspraken met deze partijen hoe zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan.

7. Proportionaliteit

Als wij persoonsgegevens verwerken toetsen wij of de inbreuk op uw privacy niet onevenredig is in verhouding tot het doel dat wij met de verwerking van persoonsgegevens willen bereiken. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er niet meer gegevens verwerkt worden dan noodzakelijk.

8. Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minste inbreuk maakt op uw privacy. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er een minder belastende manier is om onze taak uit te voeren.

Data gedreven sturing

De gemeente beschikt over een grote hoeveelheid gegevens. Deze gegevens worden ook gebruikt voor beleidsanalyses. Bij dit soort onderzoeken mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Dit kan onder andere door tot op postcodeniveau een analyse uit te voeren. Daarnaast worden deze gegevens alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, de gemeente wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens bij dit soort onderzoeken zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een nieuwe verzameling van gegevens, zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de gegevens die echt nodig zijn voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Tot slot kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden, zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt. Het gaat om de volgende rechten:

- Recht op informatie

Als u persoonsgegevens aan de gemeente verstrekt heeft u het recht om te weten op welke manier de gemeente daarmee om zal gaan. U wordt niet nogmaals geïnformeerd als u al weet dat de gemeente persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten u om, wordt u geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden gebruikt.

- Recht op inzage

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet die van een andere persoon. In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om u inzage te geven in uw gegevens.

- Recht op correctie

Als de door de gemeente gebruikte persoonsgegevens over u niet kloppen of onvolledig zijn kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om deze aan te vullen en/of te corrigeren.

- Recht op wissen van gegevens

In gevallen waarin u uw toestemming om gegevens te verwerken in wil trekken/ wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

- Recht op beperking van de verwerking

In gevallen waarin u vindt dat de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn/ in strijd met de wet worden gebruikt/ de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld maar u ze nog wel nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van enig recht in rechte of in geval van een lopende bezwaarprocedure, wordt het gebruik daarvan op uw verzoek beperkt, behalve in uitzonderingsgevallen die in de wet beschreven staan.

- Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen.

Gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Wij vragen u altijd om u te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een ID-bewijs mee te sturen met vermelding van uw BSN. U kunt ook langskomen op het gemeentehuis met uw identiteitsbewijs. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen. Binnen vier weken na ontvangst beoordelen wij of uw verzoek gerechtvaardigd is. Als wij niet aan uw verzoek tegemoet komen heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website

Als u via een online formulier op de website van de gemeente een aanvraag of melding doet, dient u zich hiervoor soms bekend te maken met behulp van uw DigiD. Gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag of melding. De website van de gemeente Hoogeveen kan doorlinken naar websites van anderen. De gemeente Hoogeveen is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wet- en regelgeving door deze derden.

Onderzoek gegevensbescherming

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, ook wel Privacy Impact Assessment genoemd (PIA) worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De gemeente voert dit onderzoek onder andere uit wanneer er sprake is van een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor onafhankelijk toezicht en controle op de kwaliteit van de uitvoering van privacywetgeving en -beleid heeft de gemeente Hoogeveen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. De werkzaamheden die een FG uitvoert zijn bij wet vastgelegd. De taken van deze functionaris zijn, kort samengevat: informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren en optreden als contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De FG van de gemeente Hoogeveen is mr. J.P. Wind en hij is als volgt te bereiken:
Per e-mail: info@hoogeveen.nl
Per telefoon: 14 0528

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Melden beveiligings- of datalek

Hebt u een zwakke plek in 1 van onze (digitale) diensten gevonden? Of kunt u vertrouwelijke informatie zien, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens? Dan vragen wij u om deze informatie met ons te delen. U kunt hiervoor mailen naar servicedesk@dewoldenhoogeveen.nl onder vermelding van ‘datalek’. Zo kunnen we het beveiligings- of datalek zo snel mogelijk oplossen. Stuur alle informatie die u hebt, bijvoorbeeld een schermafbeelding. Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld. Actief misbruik maken van het beveiligingslek zal leiden tot aangifte bij de politie.